VKTA1021 Monimuotoinen lapsuus, täydennysosa (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

lapsuudentutkimus ja sen lähtökohdat; lapsuus; yhteiskunnallinen muutos; lapsuuden ja lapsuuden muutoksen tarkastelu; nykylapsuuden piirteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
  • ymmärtää monitieteisen lapsuudentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja käsitteitä 
  • osaa tarkastella lapsuuteen liittyviä ilmiöitä osana yhteiskunnallista muutosta ja ymmärtää niiden merkityksen lasten elämässä 
  • osaa hankkia relevanttia tietoa tieteellisistä artikkeleista ja soveltaa sitä lapsuuden ja lapsuuden muutoksen tarkasteluun 
  • osaa eritellä nykylapsuuden piirteitä ja käyttää lapsuudentutkimuksen tuottamaa tietoa osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttaan 

Lisätietoja

Opintojakso on osa varhaiskasvatustieteen täydentäviä aineopintoja. Tämän opintojakson suorittavat avoimen väylän kautta varhaiskasvatuksen koulutukseen valitut opiskelijat, joiden pohjaopintoina ovat kasvatustieteen aineopinnot. 

Oppimateriaalit

LEONARD,M.2016. The sociology of children, childhood and generation. London: Sage

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
itsenäinen opiskelu, eTentti Exam-järjestelmässä.
Arviointiperusteet:
Arvosana perustuu tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus