VKTA1012 Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka, täydennysosa (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

kehityksen ja oppimisen haasteet ja tuki, inklusiivinen pedagogiikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa tarkastella lapsen kehityksen ja oppimisen haasteita ja pohtia niiden tukemisesta yksilön, ympäristön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta 
  • tietää inklusiivisen pedagogiikan keskeiset piirteet ja ymmärtää mitä ne tarkoittavat käytännössä       

Lisätietoja

Opintojakso on osa varhaiskasvatustieteen täydentäviä aineopintoja. Tämän opintojakson suorittavat avoimen väylän kautta varhaiskasvatuksen koulutukseen valitut opiskelijat, joiden pohjaopintoina ovat kasvatustieteen aineopinnot. 

Oppimateriaalit

Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (luvut 1-3, 5-8, 10-11 ja 15). (tai v.2022 painos)

Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: NMI. (luvut 1, 6, 10, 11 ja 12). (tai v.2020 e-kirja) 

HUOM! Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan kirjoista uusimmat painokset tai huomioi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet-asiakirjan muutos v. 2022 opiskellessasi kirjallisuutta.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, eTentti Exam-järjestelmässä.
Arviointiperusteet:
Arvosana perustuu tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus