VKTA1011 Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki, täydennysosa (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

kehitysteoriat, käyttöteoria, leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa; lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki; yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksessa säätelevät asiakirjat

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee leikin teorioita ja ymmärtää leikin merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa sekä lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa
- hallitsee perustiedot lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmista
- osaa tarkastella kehityksen ja oppimisen haasteita yksilön, ympäristön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä tuntee keskeisiä tukemisen tapoja kyseisissä haasteissa

Oppimateriaalit

ARO, T. & LAAKSO, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: NMI. (luvut 4,6,10,11,12)
SIISKONEN, T., ARO, T., AHONEN, T & KETONEN, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS–kustannus. (luvut 3-11)
Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta