VKTA1010 Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • hallitsee keskeisimmät kehitysteoriat ja kykenee soveltamaan niitä oman käyttöteoriansa rakentamisessa
  • hallitsee keskeiset leikin teoriat ja ymmärtää leikin merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa sekä lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa
  • hallitsee perustiedot lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmista
  • osaa tarkastella kehityksen ja oppimisen haasteita yksilön, ympäristön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä tuntee keskeisiä tukemisen tapoja kyseisissä haasteissa

Oppimateriaalit

Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Luvut 1-3, 5-8, 10-11 ja 15)


Rautamies, E., Poikonen, P-L., Vähäsantanen, K. & Laakso, M.-L. 2016. Teacher-child relationships narrated by parents of children with difficulties self-regulation. Early childhood development and care.

Rautamies, E., Poikonen, P-L., Vähäsantanen, K. & Laakso, M.-L. 2019. Trust in the educational partnership narrated by parents of the child with challenging behavior. Early Years.

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot ja demot), tentin hyväksytty suorittaminen. Arvosana perustuu tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta