VENS503 Sivututkielma (20 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Itsenäinen työ, ohjaus

Arviointiperusteet

Sivututkielma ja työprosessi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rajata tutkielmansa aiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla
  • asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet
  • hallitsee tutkielmansa aihepiirin ja keskeiset käsitteet, osaa analysoida ja arvioida kriittisesti siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
  • perustellusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimus- tai työmenetelmän ja hallitsee sen
  • koota, valita ja rajata tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan aineiston ja analysoida sen
  • esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
  • raportoida ja argumentoida tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
  • hallita työskentelyprosessinsa ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (20 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä

Opetus