VAAM1320 Musiikki (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikin lukutaidon alkeet ja musiikin ilmiöitä käsitteineen, lapsen musiikillinen kehitys, musiikkikasvatuksen työtavat ja erityispiirteet varhaiskasvatuksessa, musiikillisen toiminnan suunnittelu lapsille, säestyssoittaminen, äänenkäytön perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 


  • tuntee oppimisen alueiden ja laaja-alaisen osaamisen (VASU, ESIOPS) tavoitteita ja sisältöjä musiikin näkökulmasta
  • on perehtynyt lapsen musiikilliseen kehitykseen ja ilmaisuun
  • osaa pääpiirteittäin havainnoida lapsen spontaanin laulamisen erilaisia kehitysvaiheita
  • ymmärtää musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen osana lapsen kokonaiskehitystä ja hyvinvointia
  • on perehtynyt keskeisiin musiikkipedagogisiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin varhaiskasvatuksessa
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida musiikillista toimintaa lasten kanssa
  • on rohkaistunut luomaan musiikillisen oppimisympäristön lapsille ja lasten kanssa
  • on tutustunut ekologisen äänenkäytön perusteisiin osana varhaiskasvatuksen opettajan työn ääniergonomiaa ja osaa soveltaa ekologisen äänenkäytön perusperiaatteita
  • osaa säestyssoiton perusteita (kantele/ukulele/kitara)
  • osaa musiikin lukutaidon alkeita.

Oppimateriaalit

Lindeberg-Piiroinen, A. & Ruokonen,I. 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa-käsikirja. Classicus

Ruokonen, I. 2016. Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Finn Lectura. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen luennoille, pienryhmäopetukseen ja äänenhuollon ohjaukseen. Arviointi perustuu oppimistehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen opetuksessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja pienryhmäopetus (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus