TSAS4022 Informaatiovaikuttaminen ja informaatiosodankäynnin ilmiöitä (1–2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Opintojakso on johdatus informaatiovaikuttamiseen ja -sodankäyntiin ilmiöinä. Niitä tarkastellaan holistisesti toisaalta suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta, toisaalta globaalisti liittäen ne mm. jatkuvasti muuttuvaan moniulotteiseen turvallisuusympäristöön. Opintojakson lähtökohtana on tarkastella ilmiöitä yhtäältä ajankohtaisten kehityskulujen ja toisaalta niiden taustalla olevan tieteellisen ajattelun ja teoriapohjan kautta. Opintojakso on ensimmäinen kaksiosaisesta kokonaisuudesta, jonka toisessa osassa tämän osan aikana saavutettua ymmärrystä hyödynnetään pienehkön soveltavan tehtävän ratkaisemiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee informaatiovaikuttamisen ja -sodankäynnin ilmiöinä sekä niiden tekniikoita ja taktiikoita, 2) ymmärtää ne osana yhteiskunnan jatkuvasti muuttuvaa turvallisuusympäristöä 3) tuntee vaikuttamisen psykologisia ja kognitiivisia ulottuvuuksia ja osaa liittää ne turvallisuuteen, 4) tunnistaa informaatiovaikuttamisen ja -sodankäynnin osana nykyaikaisia konflikteja, 6) tiedostaa erilaisten ajan ilmiöiden (esim. salaliittoteoriat ja ääriliikkeiden toiminta) merkityksen osana vaikuttamisen kokonaisuutta ja 7) tuntee informaatiovaikuttamiseen ja -sodankäyntiin liittyviä ajankohtaisia kehityskulkuja.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena. 

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolla oletetaan, että opiskelija on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon, esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus ja muu oppimateriaali on saatavilla opintojakson verkkotyötilasta, ja se voi vaihdella toteutuksittain. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkotentti
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu verkkotenttiin. Hyväksytty suoritus (1) edellyttää vähintään 50 % maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta