TJTS5101 Laadullinen tekstianalyysi I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Tekstianalyysikurssilla syvennytään tekstuaaliseen analyysiin laadullisin menetelmin. Tämän menetelmäpainotteisen kurssin tavoitteena on antaa valmiudet itsenäisen sisällönanalyysin sekä narratiivianalyysin tekemiseen ja tulosten tulkitsemiseen. Kurssilla sivutaan myös laadullisen tutkimuksen aineistonkeruuta, tutkimusasetelman muodostamista sekä pohditaan teorian merkitystä laadullisessa tutkimuksessa. Kurssi sisältää luento-opetusta, sekä pienryhmätyöskentelyä (analysoidaan omaa aineistoa itsenäisesti ja kommentoidaan muiden töitä).

Esitietojen kuvaus

  • Mielellään kandidaatintutkielma tehtynä

Oppimateriaalit

Kurssille voi tuoda oman analysoitavan aineiston.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus