TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla analysoidaan ohjelmointikieliä ja pohditaan hyvän ohjelmointikielen olemusta. Lisäksi kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten tutkimuskirjallisuuteen ja siinä yleisesti käytettyihin formalismeihin.

Suoritustavat

Oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Pakollisiksi kulloinkin määriteltyjen oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti antaa oikeuden arvosanaan 1. Oppimistehtävistä on lisäksi mahdollista ansaita pisteitä, joiden yhteismäärän perusteella määrätään muu arvosana.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ohjelmointikielten alaan liittyvien argumenttien pätevyyttä paras tutkimusnäyttö huomioon ottaen sekä myös esittää tällaisia argumentteja. Tämän tueksi opiskelija osaa lukea kriittisesti ohjelmointikielten tutkimuskirjallisuutta ja ymmärtää tutkimuskirjallisuudessa esiintyviä matemaattisia formalismeja.

Esitietojen kuvaus

Hyvä ohjelmointitaito (vähintään kurssien Ohjelmointi 1 & 2 ja Algoritmit 1 & 2 osaamistavoitteiden hyvä hallinta, suositellaan lisäksi kurssien Funktio-ohjelmointi 1 & 2 sekä Oliosuuntautunut suunnittelu ja ohjelmointi osaamistavoitteiden hallintaa)
Abstraktin matematiikan kielen tuntemus (esimerkiksi kurssin Diskreetit rakenteet osaamistavoitteiden hallinta)
Formaalien kielten teorian tuntemus (kurssin Automaatit ja kieliopit osaamistavoitteiden hallinta)
Suositellaan myös kääntäjätekniikan perusteiden tuntemusta (kurssin Kääntäjätekniikka, 2 op, osaamistavoitteiden hallinta)
Suositellaan lisäksi tilastomenetelmien perusteiden tuntemusta

Oppimateriaalit

Opettajan kulloinkin valitsema tutkimuskirjallisuus sekä sen lukemista tukeva lisämateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta