TIES489 Säätöteorian perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Systeemi- ja säätöteoriaa, tavallisten differentiaaliyhtälöiden optimisäätö, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden optimisäätö.

Suoritustavat

Tentti.

Arviointiperusteet

Tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää säätöteorian peruskäsitteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia optimisäätötehtäviä.

Esitietojen kuvaus

Tietotekniikan perus- ja aineopinnot. Matematiikan perusopinnot.

Oppimateriaalit

Männikkö, "Säätöteorian perusteet", 2004.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta