TIES4620 Digitaaliset oppimisympäristöt (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään opetuksen erilaisiin ajankohtaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin, kuten tieto- ja viestintäteknisten laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöön opetuksessa, etä- ja monimuoto-opetukseen, peleihin ja virtuaalimaailmoihin sekä sosiaalisen median opetuskäyttöön.

Suoritustavat

Opintojakson toteutuksessa kantavana teemana on 'opettaja oman työnsä tutkijana', joten opintojakson aiheeseen perehdytään tutkivalla otteella. Opintojakso suoritetaan 4-6 opiskelijan pienryhmissä, ryhmässä tehtävä kehittämistyö sekä itsenäinen tutkimusartikkeli sekä tuotosten esittely seminaarissa. Opintojakson voi suorittaa luentokurssina, etänä luentokurssin mukaan tai itsenäisesti erikseen sovittavalla tavalla. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Arviointiperusteet

Kokonaisarvostelussa huomioidaan seuraavat osuudet:
(1) ryhmän kehittämistyö ja oma osuus siinä
(2) tutkimusartikkelin laatu
(3) osallistuminen opintojakson keskusteluun, ja
(4) itse- ja vertaisarviointi

Kukin osa-alueista (1)-(4) arvioidaan asteikolla 1-5 ja kokonaisarvosana on painotettu keskiarvo; kohtia (1) ja (2) painotetaan kertoimella 2. Hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä arvosanaa kaikista osa-alueista ja kiitettävä arvosana edellyttää eri osa-alueille asetettujen pakollisten minimien ylittämistä sekä vapaaehtoista aktiivisuutta.

Korvaavissa suorituksissa arvosteluasteikko on hyväksytty-hylätty.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla eri oppimisympäristöjä, suunnitella ja toteuttaa tarvitsemansa digitaalisen oppimisympäristön,
pystyy perustellusti valitsemaan opetukseen parhaiten soveltuvan oppimisympäristön, laitteistot ja ohjelmistot, osaa tukea muita digitaalisen oppimisympäristön käyttöönotossa, sekä osaa kehittää digitaalista oppimisympäristöä opetuksen kehittämisen ohella.

Lisätietoja

Etusijalla koulutusteknologian pääaineopiskelijat.

Esitietojen kuvaus

TIEP161 Opetusteknologia, TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä sekä TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, tai vastaavat tiedot, sekä kasvatustieteen perusopinnot.

Kirjallisuus

  • Ilmoitetaan luennolla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta