TIEP175 Tietokoneavusteinen laskenta ja visualisointi (1–2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustutaan tietokoneella tehtävään laskentaan, siihen liittyviin algoritmeihin ja laskentatulosten esittämiseen yksinkertaisten esimerkkien avulla. Kurssin teemat seuraavat aikataulullisesti pääosin kurssin MATP211 Calculus 1 sisältöjä. Tällä kurssilla keskitytään pääasiassa numeeriseen laskentaan, symbolista laskentaa käsitellään kurssilla MATP180 Symbolinen laskenta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen tietokoneluokassa tehtäviin harjoituksiin ja mahdolliset lisätehtävät 1 op. Kurssin suorittaminen 2 op:n laajuisena edellyttää lisäksi pienimuotoisen harjoitustyön tekemistä.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu harjoituksissa osoitettuun aktiivisuuteen sekä mahdollisen harjoitustehtävän hyväksyttyyn suorittamiseen. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 70 % läsnäolon harjoituksissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on tietoa tietokoneen käyttämisestä laskennassa, eri alojen sovellusesimerkeistä sekä laskenta-, ohjelmointi- ja visualisointityökaluista. Opiskelija osaa kurssin käytyään ohjatusti havainnollistaa ja ratkaista yhden muuttujan reaalifunktion differentiaalilaskentaan liittyviä ongelmia yleisesti saatavilla olevilla sovelluksilla ja aliohjelmakirjastoilla tai tekemällä pieniä muutoksia annettuun ohjelmakoodiin.

Esitietojen kuvaus

Esitietovaatimuksena toisen asteen oppilaitoksen matematiikan oppimäärä (esim. lukion lyhyt/pitkä matematiikka).

Suositellaan tämän kurssin kanssa samanaikaisesti kurssille MATP211 Calculus 1 ja mahdollisuuksien mukaan myös kurssille ITKP102 Ohjelmointi 1 osallistumista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus