TIEA3112 Tietokonegrafiikan perusteiden luova sovellus (1–2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tällä kurssilla harjoitellaan ja viedään käytäntöön TIEA311-kurssilla tietokonegrafiikasta opittuja perusasioita. Erityisesti tavoitteena on ohjelmoida itsenäisesti yksinkertaista grafiikkaa TIEA311-kurssin demotehtävien ulkopuolisessa maailmassa. Esimerkiksi voi käyttää jotakin erilaista rajapintaa, ohjelmointikieltä tai ympäristöä tai voi toteuttaa ja testata käytännössä jonkin hieman edistyneemmän algoritmin tai variaation kuin esitietokurssilla. Otsikko "luova sovellus" pyrkii vapauttamaan tekijän ennalta määritellyn tehtävänannon kahleista - rajana on vain mielikuvitus sekä sen hyväksyminen, että osapuilleen TIEA311:n antamien taitojen pitäisi riittää toteutukseen. Johdantokurssin taidolliset eväät ovat niukat, mikä antaakin sitä suuremman tilan mielikuvitukselle, sisällöllisen luovuuden kukkimiselle ja ehkä huumorillekin!

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija on varmistanut itselleen ja muille, että esitietokurssin TIEA311 osaamistavoite on toteutunut: Hän pystyy omatoimisesti soveltamaan tietokonegrafiikan perusteita eri ympäristössä kuin missä peruskurssin demotehtävät tehtiin.

Lisätietoja

Malliesimerkki tavoiteltavan tuotoksen laajuudesta on esimerkiksi ohjelmakoodin tuottaminen tyypillisen demoscene-tapahtuman "intro" tai "one scene" -kategoriaan käypäiseen kilpailutuotokseen, jonka ei tarvitse hipoa palkintosijoja ja joka käyttää valmista, hyväksi havaittua runkokoodia/moottoria (oman moottorin tekeminen olisi erilainen työmaa vuosikausiksi). Käytetty työmäärä on osoitettava uskottavasti: Lähes tai yli 27 tunnin työ vastaa 1 op:n suoritusta ja 54 tuntia ylittävä vastaa 2 op:n suoritusta. Suuremmista tuntimääristä ei merkitä sen enempää opintopisteitä, mikä on huomioitava oman työskentelyn kalenteroinnissa. Parin hassun tunnin raapaisuja toivottavasti ei kehdata esittää harjoitustyöksi, eikä niitä tulla hyväksymään.

Yhden opintopisteen suoritus onnistuu esimerkiksi 4-päiväisen demoscene-tapahtuman työpajassa tai muussa vastaavassa hackathonissa. Historiallisia esimerkkejä ovat Instanssin, Assembly Summerin ja Graffathonin grafiikkaohjelmointityöpajat; konkreettisia esimerkkituotoksia löytyy mainittujen tapahtumien arkistoista WWW:stä.

Myös täysin omatoiminen työ tai soveltaminen itse valittuun grafiikkasovellukseen on mahdollinen. Lisäesimerkkejä ovat vaikkapa peligrafiikan tai -maailman proseduraalinen generointi tai valaistusmallin koodaus/kustomointi ja optimointi tietyn pelin erityistarpeisiin (em. tuntimäärän puitteissa). Miksei myös skriptien toteuttaminen mallinnus-, piirto-, animaatio- tai 3D-printtausohjelmistoihin - kunhan on luovaa koodausta TIEA311-oppeja soveltaen.

Vastuuopettaja päättää itse ehdottamasi aiheen soveltuvuudesta käyttäen ohjenuorana em. malliesimerkkejä ja määrittävää termiä "luova sovellus".

Esitietojen kuvaus

Tästä kurssista voi saada suoritusmerkinnän vasta kurssin TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet hyväksytyn suorituksen jälkeen, koska kyseessä on otsikon mukaisesti soveltava lisäharjoite. Harjoitteen voi kuitenkin tehdä jo samaan aikaan esitietokurssin kanssa, kun taidot alkavat riittää luovaan soveltamiseen.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Itse valittuun sovellusalustaan, algoritmiin ynnä muuhun liittyvät mallikoodit, dokumentaatiot, tutoriaalit ja muu, mitä Internetistä tai paperikirjallisuudesta löytyy.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suorituksen vaiheet 1-4 suositellussa aikajärjestyksessä: (1) Varmista, että tehtävään käytettävä lisätyömäärä ei vaaranna pakollisen esitietokurssin TIEA311 suorittamista. (2) Sovi vastuuopettajan kanssa sisältökuvauksen mukaisesta tuotoksesta ja sen näyttämisestä. (3) Tee tuotos pitäen kirjaa ajankäytöstä eli tunneista, joina keskityt tuotoksen tekemiseen. (4) Esittele tuotos lähdekoodeineen ja ajankäyttöarvioineen vastuuopettajalle. Tarkempia ohjeita voi kysyä esitietokurssin TIEA311 aikana opettajalta.
Arviointiperusteet:
Kurssi hyväksytään, kun opiskelija on todisteellisesti tehnyt sovitun tuotoksen lähdekoodeineen ja raportoi ajankäytön uskottavasti. Koodin täytyy todisteellisesti toimia kaatumatta vähintään siinä kehitysympäristössä, jossa se on tehty; muita laatukriteereitä ei ole. Opintopistemäärä 1-2 op määräytyy todennetun ajankäytön mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta