TIEA3000 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin (3–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot ja taidot liittyen sulautettuihin järjestelmiin ja niiden ohjelmointiin. Tarkemmin kurssilla perehdytään Arduino-alustaan, sen sensoreihin ja aktuaattoreihin. Kurssi voidaan suorittaa 3-4 op:n laajuisena, riippuen tehtyjen harjoitustehtävien määrästä. 

Suoritustavat

Kurssiin sisältyy videoluentoja ja harjoitustehtäviä, joiden yhteydessä opiskelijat tekevät erilaisia Arduino-sovelluksia ja tutustuvat sulautettuihin ratkaisuihin. Kurssin laajuus riippuu suoritettujen harjoitustehtävien määrästä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoitustehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista. Tehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden tekniikasta ja sovelluksista. Opiskelija osaa ohjelmoida sulautettua laitteistoa ja kontrolloida sen avulla erilaisia aktuaattoreita. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja ratkaisuja reaalimaailman ongelman ratkaisemiseksi ja hyödyntää sulautettuja ratkaisuja opetuksen yhteydessä.

Esitietojen kuvaus

Kurssin suorittaminen edellyttää perustietämystä ohjelmoinnista esim. ITKP102 Ohjelmointi 1 -kurssi.

Oppimateriaalit

Videoluennot, kirjallinen oppimateriaali (mm. oppimistehtävät) kurssin työtilassa Open LMS -oppimisympäristössä. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (3–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus