TIEA1130 Oliosuuntautunut suunnittelu ja ohjelmointi (3–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Oliosuuntautuneesta suunnittelusta, toteutuksesta. Arkkitehtuurin perusteet. Yksityiskohtaisesta suunnittelua ja toteutusta. Esimerkkejä eri ohjelmointikielillä. Uudelleenkäytön keinoja. Mallit (patterns) apuna ohjelmistokehityksessä. UML-kuvauksen soveltaminen käytännössä. Olio-ohjelmointi.

Opetusmuodot:
Luennot ja harjoitukset.

Suoritustavat

Luennot, tentti ja harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:
- Ymmärtää oliolähestymistavan käsitteistön ja erityispiirteet
- Osaa siirtyä analyysistä suunnitteluun ja suunnittelusta ohjelmointiin
- Osaa luoda sekä arkkitehtuurin että yksityiskohtaisen suunnitelman yksinkertaisille järjestelmille
- Tuntee arkkitehtuuri- ja (suunnittelu)mallien sekä hyvien suunnitteluperiaatteiden perusteet
- Osaa arvioida olemassa olevia suunnitelmia yo. suunnitteluperiaatteiden pohjalta
- Tuntee perustekniikat käyttöliittymien ja olioiden pysyvyyden mallinnukseen oliopohjaisen järjestelmän osana
- Hallitsee olio-ohjelmoinnin perusteet
- Osaa soveltaa UML:ää yksinkertaisteen kuvaukseen
- Ymmärtää UML-kuvausten yhteyden toteutusympäristöön

Lisätietoja

Kurssia ei ole mahdollista suorittaa kurssin luennointiperiodin ulkopuolella.

Esitietojen kuvaus

TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen tai vastaava (esim ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi), sekä ohjelmoinnin perusteet tai ITKP102 Ohjelmointi 1.

Kirjallisuus

  • Luentomateriaali ja valittuja julkaisuja.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus