TGES008 Gerontologinen kuntoutus (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Gerontologisen kuntoutuksen erityispiirteet
Toimintakyvyn edistäminen ikääntyneillä
Vanhenemista koskevan tutkimustiedon soveltaminen käytännön kuntoutustoiminnassa
Kuntoutuksen merkitys iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä ja tukemisessa 

Suoritustavat

  1. Aktiivinen osallistuminen orientoivalle luennolle, 4 tuntia
  2. Aktiivinen osallistuminen kahteen gerontologian alan seminaariin tai kongressiin (esim. Keski-Suomen Muistiyhdistyksen seminaari) TAI Itse järjestetyt kolme tutustumiskäyntiä ikääntyneiden kuntoutusta järjestäviin organisaatioihin ja perehtyminen järjestävien tahojen kuntoutuksen toteutukseen
  3. Seminaareista tai tutustumiskäynneistä ja niihin liittyvästä tutkimustiedosta tuotettu kirjallinen tehtävä
  4. Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

Kirjatentti 80 %, kirjallinen tehtävä 20 % (kirjallinen tehtävä voi nostaa tai laskea lopullista arvosanaa yhdellä numerolla)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee gerontologisen kuntoutuksen keskeiset lähtökohdat ja sisältöalueet

  • osaa selittää ja analysoida gerontologisen kuntoutuksen erityispiirteitä

  • tuntee kuntoutuksen rajoitteet ja mahdollisuudet ikääntyneiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä

  • ymmärtää monitieteisyyden merkityksen gerontologisessa kuntoutuksessa ja sen kehittämisessä

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuu:
  • Bottomley, J.M. & Lewis C.B. 2020. A Clinical Approach to Geriatric Rehabilitation. 4. painos. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. (550 s.) (Tenttialueeseen kuuluvat luvut 6 (Exploring Nutritional Needs) - 13 (Cardiopulmonary and Cardiovascular Considerations) eli sivut 115-364 (250 sivua). )

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus