TGES003 Asiantuntijuus gerontologiassa (2–3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Oman alan ammatillisen ja tieteellisen asiantuntijuuden monialaisuus ja tulevaisuuden osaamistarpeet
Oman asiantuntijuuden kehittymisen arviointi portfolion avulla
Oman osaamisen kuvaaminen ja markkinointi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin: 10 tuntia
Itsenäinen opiskelu, mm. portfoliotyöskentely, kirjallisuuteen tutustuminen

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja kehittymistään asiantuntijana
  • osaa sanoittaa omaa osaamistaan ja asiantuntijuutta
  • on sisäistänyt asiantuntijuutensa terveystieteellisen erityisluonteen
  • osaa analysoida oman tieteenalansa asiantuntijuutta yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista eri tehtävissä

Lisätietoja

Opintojen viimeinen kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

Terveystieteiden maisterin tutkintoon vaadittavat muut opinnot ja Asiantuntijaharjoittelu-kurssi suoritettu tai vähintään aloitettu.

Oppimateriaalit

Työelämäpalvelut: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
Työelämäinformaation tietopalvelu: https://www.jyu.fi/tytti
Kurssilla ilmoitettava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus