TGEP1005 Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset

- Ravitsemuksen merkitys muistisairauksien ennaltaehkäisyssä

- Ravitsemus ja aivoterveys

- Vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset

- selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ja aivoterveyden kannalta

- tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset

- tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua

- hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta sekä hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita.

Oppimateriaalit

- Ravitsemussuositukset ikääntyneille. 2010 (tai uudempi). Valtion ravitsemusneuvottelukunta.

- Jyväkorpi, S., Urtamo, A. 2019. Voimaa vuosiin. Kirjapaja. (187 s)

- Jyväkorpi S. 2017. Hyvää aivoille. Kirjapaja. soveltuvin osin (176 s)

- Suominen, M. 2016 (tai uudempi). Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485-494. (10 s.)

- Internet sivut: www.gery.fi

- www.ikainstituutti.fi

- Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Luentotallenteet

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus