TGEP1003 Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Ympäristögerontologian teoriat ja käsitteet

- Ympäristön fyysisten piirteiden havainnointi ja arviointi ikääntyneen ihmisen näkökulmasta

- Fyysinen ympäristö ikääntyneen henkilön terveyden ja liikkumisen edistämisessä

- Sosiaalinen ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja käsitteet

- kuvata fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen näkökulmasta

- arvioida ympäristön piirteitä iäkkään henkilön asumisen, liikkumismahdollisuuksien ja elämänlaadun kannalta

Oppimateriaalit

- Tiikkainen (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)

- Rantakokko M. 2019. Elinympäristö aktiivisen arjen ja hyvinvoinnin tukena. s.259-274. Teoksessa: Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen vanhenemisen tukemiseen. Toimittanut Kulmala J. PS-kustannus. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu 2019.

- Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)

- Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39. (8 s.)

- Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta.

- Luentotallenteet

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus