TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Gerontologia tieteenalana

- Ikääntyvien ihmisten terveys ja toimintakyky ja niihin vaikuttavat tekijät

- Vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- selittää gerontologian alan peruskäsitteet

- kuvata ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä

suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan

Oppimateriaalit

- Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016 (tai uudempi). Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. Osa I: Mitä on gerontologia, osa II. Vanheneminen väestötasolla ss. 16-112, osa IV Toimintakyky ja sen arviointimenetelmät ss. 278-331, Osa V Vanhenemisen ja terveyden erityiskysymyksiä ss. 332-372 ja ss. 381-392, Osa VI Hyvän vanhenemisen edistäminen ss. 393-554. (361 s.)

- Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (496 s.)

Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus