TGEA1012 Gerontologinen sosiaalityö (4–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Gerontologinen sosiaalityö palvelujärjestelmässä, toimintaympäristöt ja työmenetelmät

- Aktiivisen toimijuuden näkökulma

Sosiaalisen asiantuntijuus erilaisissa ongelmatilanteissa yhteiskunnallisella ja asiakastyön tasolla.

Osaamistavoitteet

- Jakson jälkeen opiskelija osaa analysoida sosiaaligerontologisen tiedon pohjalta tilanteita ja ilmiöitä, joissa gerontologisen sosiaalisen asiantuntijuus on hyödyksi.

Opiskelija osaa selittää, mitä gerontologinen sosiaalityö on ja osaa toteuttaa ja edistää eri toimijoiden osallisuutta tukevia toimintoja ikääntyneiden palvelujärjestelmissä.

Lisätietoja

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 5513534, verkko-opiskelu.

Hyväksytään Itä-Suomen opiskelijoiden sosiaalityön syventävinä temaattisina opintoina, kun opintojakso suoritetaan 5 op laajuisena. Opintojakso on tarjolla 5 op laajuisena vain Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain 4 op laajuisena.

Oppimateriaalit

- Järnström, Sanna. 2011. En tiedä, mitä ne ajattelee mun kohtalokseni. Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa. Acta Universitatis Tamperensis 1635. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66771/978-951-44-8508-4.pdf?sequence=1

- Koli, Johanna. 2019. Gerontologisen sosiaalityön kuntouttavat ammattikäytännöt kaltoinkohtelua kokeneiden iäkkäiden parissa. Sosiaalityön erikoistumisopinnot, Kuntouttava sosiaalityö. Lapin yliopisto. https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=b962538b-a4bf-4dd1-852c-f21b87d5e0a3

- Koskinen, Simo. ”75 vuotta sosiaaligerontologiaa”. Gerontologia 30(4), 167–176.

- Kostiainen, Anu. 2010. Olis niin hauskaa olla joukon mukana. Kotona omatoimisesti asuva ikääntyvä gerontologisen sosiaalityön määrittäjänä. Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkimus. Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto. https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=1b8e11ed-4590-4ce3-ad0d-170ccf1fe05f

- Krokfors, Ylva. 2010. ”Miten sosiaalityöntekijän toimijuus näkyi kohtaamisessa iäkkään kuntoutujan kanssa?” Gerontologia 24(3), 249–260.

- Melin Emilsson, Ulla. 2013. “The Role of Social Work in Cross-Professional Teamwork: Examples from an Older People’s Team in England”. British Journal of Social Work 43, 116–134. 94

- Mills, Margaret. 2017. Dementia and Guardianship: Challenges in Social Work Practice. Australian Social Work 70(1), 30–41.

- Outila, Marja & Pilvikki Lantela. 2019. Samanaikaisesti hauras ja resilientti – kategoria-analyysi ikääntyneiden itseä koskevasta puheesta. Gerontologia 33(1), 18–35.

- Ray, Mo, Alisoun Milne, Christian Beech, Judith E. Phillips, Sally Richards, Mary Pat Sullivan, Denise Tanner, and Liz Lloyd. 2015. “Gerontological Social Work: Reflections on its Role, Purpose and Value”. British Journal of Social Work 45, 1296–1312.

- Ristolainen, Hanna, Elisa Tiilikainen & Sari Rissanen. 2018. Kotona asuvien ikäihmisten palveluohjauksen vaikuttavuus – kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Gerontologia 32(4), 252–274.

- Rossi, Eeva & Heli Valokivi. 2018. “Ikääntyneiden sosiaalinen kuntoutus”. Teoksessa Lindh, Jari, Kristiina Härkäpää ja Kaisa Kostamo-Pääkkö (toim.) Sosiaalinen Kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press, 149-173. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63636

- Soukiala, Tiina. 2015. “Sosiaalisen asiantuntijuus gerontologisessa sosiaalityössä”. Gerontologia (3), 173–180.

- Ylinen, Satu, Heli Valokivi, Sari Rissanen, Laura Kalliomaa-Puha. 2019. Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä – katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Gerontologia, 33(4), 155–170.

Oheiskirjallisuus:

- Koskinen, Simo & Marjaana Seppänen. 2013. “Gerontologinen sosiaalityö”. Teoksessa Gerontologia, toim. Jyrki Jyrkämä, Taina Rantanen, Arpo Aromaa & Eino Heikkilä. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

- Payne, Malcolm. 2012. Citizenship social work with older people. Bristol: The Policy Press.

- Ray, Mo & Marjaana Seppänen. 2014. ”Rakenteellinen lähestymistapa vanhussosiaalityössä – kriittisen gerontologisen sosiaalityön näkökulma”. Teoksessa Rakenteellinen sosiaalityö, toim. Anneli Pohjola, Merja Laitinen & Marjaana Seppänen. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Unipress, 234–249.

- Seppänen, Marjaana, Antti Karisto, Teppo Kröger ja Sinikka Hakonen. 2007. Vanhuus ja sosiaalityö: Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Jyväskylä: PS-kustannus. Ylinen, Satu. 2011. “Vanhukset”. Teoksessa Köyhä byrokratian rattaissa, toim. Irene Roivainen, Jari Heinonen & Satu Ylinen. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 64. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 58-82.

Watts, Jacqueline H. 2013. Exploring the “social” of social work in palliative care: working with diversity. Illness, crisis and loss 21(4), 281–295.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja