TGEA1010 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisimpiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Lisätietoja

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 4450355. Luennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä tentti.

Oppimateriaalit

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kirjallisuus

  • Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (496 s.) soveltuvin osin.
  • Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008. (352 s.) soveltuvin osin.
  • Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008). (564 s.) soveltuvin osin

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja