TGEA1008 Sosiaaliset suhteet vanhuudessa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

• Vanhojen ihmisten sosiaaliset suhteet elämänkulun ja sukupuolen kehyksessä. Tarkastelukohteina ovat erityisesti sukupolvien väliset suhteet, isovanhemmuus, ikääntyvien parisuhteet sekä yksinäisyys vanhuudessa ja elämänkulussa.
• Elämänkulkututkimuksen perinne ja sen keskeiset käsitteet sosiaali- ja kulttuurigerontologiassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tunnistaa vanhojen ihmisten sukupuolisidonnaisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tarpeita ja odotuksia
● osaa selittää millaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sukupuolisidonnaiset tekijät vaikuttavat yksilön elämänkulkuun ja siinä mukana kulkeviin sosiaalisiin suhteisiin
● osaa analysoida millä tavoin erilaiset sosiaaliset suhteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja millainen merkitys niillä on ikääntyvien hyvinvoinnille

Lisätietoja

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 5513535, verkko-opiskelu. Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Oppimateriaalit

Lisäksi muu opintojaksolla ilmoitettu kirjallisuus

Kirjallisuus

  • Tiilikainen, E. 2019. Jakamattomat hetket. Yksinäisyyden kokemus ja elämänkulku. Helsinki: Gaudeamus.
  • Karisto, A. (toim.) 2005. Suuret ikäluokat. Helsinki: Gaudeamus. (365 s.)
  • Määttä, K. & Uusiautti, S. 2018. Falling in Love in Later Life. Teoksessa Uusiautti, S. & Määttä, K. (toim.): Love Around Us: The Role of Love in Education, Parenting, and Romantic Relationships. Berlin: Peter Lang (12 s.)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja