TGEA1007 Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

Iäkkäille ihmisille tyypillisimmät monitekijäiset ongelmat ja oireyhtymät, jotka vaativat monialaista geriatrista arviointia ja puuttumista, esimerkiksi kaatumiset ja kaatumisten ehkäisy, muistisairauksien hoidon kokonaisuus, uni ja unihäiriöt, iäkkään ajoterveys, hoitolinjat ja hoidon rajaukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● ymmärtää asioiden ja ilmiöiden laajuuden ja osaa em. tilojen arvioinnin periaatteet
● pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteisiin

Lisätietoja

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 4450356. Verkko-opiskelu (luennot ja tehtävät verkossa). Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Esitietojen kuvaus

Ennen jakson opiskelua, suositellaan opiskeltavaksi jokin seuraavista opintojaksoista: Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op (UEF), TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1, 5 op (JYU) tai TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys II, 4 op (JYU)

Oppimateriaalit

Muu materiaali (hoitosuositukset, soveltuvat katsausartikkelit) ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kirjallisuus

  • Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (soveltuvin osin) (496 s.)
  • Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (toim). 2015. Muistisairaudet. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (soveltuvin osin) (688 s.)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja