TGEA1006 Käytännön harjoittelu tai työkokemus (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

● Gerontologian toimintaympäristöt
● Gerontologian alan työtehtävät ja osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● osaa muodostaa näkemyksen gerontologian alan mahdollisista työtehtävistä
● pystyy reflektoimaan teoreettisten näkökulmien gerontologian alan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista
● ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen gerontologian alan toimintaympäristöjen kehittämiseksi opetuksen, hallinnon, asiantuntijatehtävien ja tutkimuksen alueilla

Lisätietoja

Valitaan toinen alla olevista suoritustavoista:
● Suoritustapa 1: Käytännön harjoittelua 90 h ja harjoitteluportfolio. Käytännön harjoittelusta (harjoittelupaikka, ajankohta, ohjaaja) tulee sopia harjoittelusta vastaavan yliopistonopettajan kanssa. Harjoitteluportfolio palautetaan 3 kk sisällä harjoittelun päättymisestä. Harjoitteluportfolio-ohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta.
● Suoritustapa 2: Työkokemusportfolio. Työkokemus saa olla korkeintaan kolme vuotta vanhaa ja keston tulee olla vähintään 220 tuntia. Opiskelija lähettää vapaamuotoisen hyväksilukemisen anomuksen ja oikeaksi todistetun kopion työtodistuksesta tai vastaavan todistuksen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Työtodistuksesta tulee ilmetä työpaikka ja työtehtävä, työsuhteen kesto/ tuntimäärät ja ajankohta. Hyväksytyn päätöksen jälkeen tehdään työkokemusportfolio kolmen kuukauden sisällä hyväksilukupäätöksestä.

Oppimateriaalit

Lisäksi muuta työelämään ja / tai oppimista käsittelevää kirjallisuutta ja vähintään kaksi vapaavalinnaista tieteellistä lähdettä sopimuksen mukaan

Kirjallisuus

  • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Luettavissa e-kirjana osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-9.pdf?sequence=1 (232 s.)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja