TGEA1003 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

● Terveyden edistämisen teoriat ja niiden soveltaminen vanhemmissa ikäryhmissä
● Ikääntyville ihmisille kohdistetun terveysintervention prosessin suunnittelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
● soveltaa terveyden edistämisen ja ikääntymisen teorioita erilaisiin ikääntyvien ihmisten terveyteen liittyviin haasteisiin (esim. kaatumiset, kognitio, yksinäisyys)
● suunnitella tutkimustietoon pohjautuvan ikääntyvän ihmisen terveyttä edistävän intervention

Lisätietoja

Verkko-opiskelu, kirjallisuuskatsaus 50% ja kehittämistehtävä 50%. Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Kirjallisuus

  • Fertman, C.I., Allensworth C.I. (toim.) 2017. Health promotion programs. From theory to practice. Society for Public Health Education: Jossey Bass. (499 s.) (e-kirja)
  • Bengtson, V.L.,Settersten, R.A Jr. (toim.) 2016. Handbook of theories of aging. 3. painos. New York, NY: Springer. (752 s.) (e-kirja)
  • Laverack, G. 2014. The pocket guide to health promotion. McGraw-Hill Education: Open University Press. (142 s.) (e-kirja)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja