TERV307 Syventävien opintojen opinnäytetyö (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Työn tarkoituksena on perehtyä syvällisesti tiettyyn terveystiedon opetukseen liittyvään teemaan aiemman tutkimuskirjallisuuden teoreettisen tarkastelun sekä mahdollisesti empiirisen aineiston avulla.
Tekijän tulee rajata ja perustella oma näkökulmansa ja työnsä tarkoitus (tutkimuskysymykset).
Lähdekirjallisuutena käytetään ensisijaisesti alan tieteellisiä alkuperäisjulkaisuja. Työssä pyritään tieteelliseen argumentaatioon sekä ilmiön, lähteiden, opinnäytetyön ja oman oppimisprosessin kriittiseen tarkasteluun. 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, kirjallisen työn laatiminen

Arviointiperusteet

Opinnäytetyö 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tuottaa tieteellistä tekstiä ja soveltaa tutkimusaiheeseensa liittyviä teoreettisia käsitteitä
  • soveltaa tutkimuksen tekemisen periaatteita opinnäytetyössään

Lisätietoja

Syyslukukausi, kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa
TTMS1002 Opettaja työnsä tutkijana.

Oppimateriaalit

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus