TERA006 Kandidaatintutkielma (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutkimusprosessin vaiheet
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteet ja oman tieteenalan keskeisimmät tiedonlähteet
Oman tieteenalan tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat
Tutkielman kirjoittaminen

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely, tutkielman kirjoittaminen
Kandidaatintutkielman esittäminen
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Tutkielman arviointi kurssilla esitettävän arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa toteuttaa systemaattista tiedonhankintaa terveystieteiden keskeisiä tietokantoja hyödyntäen
  • osaa arvioida kriittisesti oman tieteenalansa aikaisempien tutkimusten teoreettisia, käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia lähtökohtia, ongelmia ja tutkimustulosten luotettavuutta
  • osaa laatia kirjallisen tutkielman systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita ja tieteellistä kirjoitustapaa noudattaen

Lisätietoja

3. lukuvuosi (syys- ja kevätlukukausi)
Kandidaatintutkinnon suorittavat opiskelijat suorittavat kandidaattiseminaariin integroidun XYHL1007 Tutkimusviestintä (terveystieteet) -kurssin saman lukuvuoden aikana
Opintojakso LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) on mahdollista suorittaa samaan aikaan tämän opintojakson kanssa.

Esitietojen kuvaus

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi

Oppimateriaalit

Aveyard, H. 2010. Doing a literature review in health and social care: a practical guide. 2. painos. Maidenhead, NY : Open University Press. (e-book) (170 s.)

Boland, A., Cherry, M.G. & Dickson, R. (toim.) 2014. Doing a systematic review: a student´s guide. London: Sage. (240 s.)

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin)

Malmivaara, A. 2008. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta – apuväline terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, tutkijoille ja päättäjille. Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti 45, 273–278. (6 s.)

Mäkelä, M., Kaila, M., Lampe, K. & Teikari, M. (toim.) 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Helsinki: Duodecim. (206 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus