STOE210 Arviointi- ja vaikuttavuustutkimus rakenteellisen sosiaalityön välineenä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija hallitsee arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen peruskäsitteet ja -suuntaukset. Hän osaa koota tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä laatia arviointiraportin. Opiskelijalla on valmiuksia arvioida ja mitata asiakastyön vaikutuksia rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta. Opiskelijalla on perusvalmiudet palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. 

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjalli-suuteen liittyvä oppimistehtävä.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjalli-suuteen liittyvä oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta