SPTA5001 Sukupuoli ja työelämä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan työelämän ja työorganisaatioiden sukupuolittuneisuutta, tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä annetun kirjallisuuden pohjalta. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Tunnistaa työelämän keskeiset sukupuolittuneet rakenteet ja kulttuurit sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisesti.

- Osaa soveltaa sukupuolittuneen työelämän tutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen käsitteitä omassa työssään.

Ymmärtää poliittisen päätöksenteon, organisaatioiden toimintaperiaatteiden ja käytännön työelämän välisiä yhteyksiä ja niiden kytkentöjä sukupuolijärjestelmään.

Oppimateriaalit

Suoritetaan kirjallisuusluettelon mukaiset teokset.

Kirjallisuus

  • Raija Julkunen 2010: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit (Vastapaino; ISBN 978-951-768-368-5)
  • Linda McDowell 2009: Working Bodies: Interactive Service Employment and Workplace Identities (Wiley-Blackwell; ISBN 978-1-405-15977-7)
  • Shani Orgad 2019: Heading home: motherhood, work, and the failed promise of equality (Columbia University Press; ISBN 9780231184724)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
eTentti tai kirjallinen tehtävä. Kirjallisesta tehtävästä (tavallisimmin essee) pitää sopia erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Esseesuoritus tarkoittaa sitä, että mietit esseelle opintojakson aiheeseen keskeisesti liittyvän kysymyksenasettelun ja lähetät siitä tentaattorille ideapaperin sähköpostitse. Tällöin tentaattori voi vielä tarvittaessa auttaa sinua esseen aiheen rajauksessa. Esseesuorituksen pääasiallisena lähdemateriaalina käytetään kurssikirjallisuutta, eli kaikkiin teoksiin tulee viitata. Esseessä tulee myös huomioida jollain tavalla opintojakson keskeiset kysymyksenasettelut. 5 op:n esseen suosituspituus on 8-12 sivua (12 fontti, riviväli 1.5). Yksityiskohtaisemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/kulttuuripolitiikka/opiskelu/ohjeita .
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
eTentti
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus