SOSS3105 Iän, ikäkausien ja elämänkulun sosiologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso perehdyttää yleisesti sosiologiseen ikään ja elämänvaiheisiin liittyviin ilmiöihin ja niiden tarkasteluun sekä aihealuetta koskeviin keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opintojakso sopii erikoistumisopinnoiksi mutta myös tukemaan aihealueeseen liittyvän tutkielman tekemistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet, ymmärtää ikäisyyden ja elämänvaiheiden merkitystä yhteiskunnallisessa sekä sosiaalisessa kontekstissa sekä soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita erityisesti suhteessa omaan kiinnostuksenkohteeseensa. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.

Lisätietoja

Järjestetään kevätlukukaudella.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja tentti tai kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Hyväksytyn arvosanan saamiseksi tulee osallistua aktiivisesti kontaktiopetukseen sekä tehdä yksin tai ryhmätyönä kurssiin kulloinkin liittyvät kirjalliset tehtävät tai tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus