SOSS3103 Kulutus ja elämäntapa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla perehdytään siihen, mitkä sosiaaliset ja yksilölliset tekijät määrittävät ihmisten kulutusvalintoja ja elämäntyylejä.

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan keskeisiin kulutusta ja elämäntapaa käsitteleviin teorioihin sekä niiden soveltamiseen. Opintojaksolla käsitellään myös kulutuksen ja roolia yhteiskunnassa, elämäntapojen muotoutumista sekä kulutukseen liittyviä ongelmia ja tulevaisuuden haasteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Osaa tunnistaa, arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia
- Kykenee ymmärtämään kulutusta sekä yhteiskunnallisena, sosiaalisena että yksilötasoisena ilmiönä
- Osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä kulutuksen ja elämäntavan näkökulmista

Lisätietoja

Toteutus kevätlukukaudella.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, tenttikirja sekä muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus

  • Routledge Handbook on Consumption (ed. by. Keller, M., Halkier, B., Wilska, T-A & Truninger, M.), 2017 ISBN-10: 9781138939387

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
10 tuntia kontaktiopetusta, 10 tuntia ryhmätöitä sekä tentti tai essee.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu tenttiin/esseeseen ja ryhmätyöraportteihin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus