SOSS3101 Kansalaisyhteiskunnan teoriat (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miksi kansalaisyhteiskunta kiehtoo teoreetikkoja? Poliittisen sosiologian kurssi tarjoaa keskusteluja yhteiskuntateorian ja poliittisen teorian yhtymäkohdasta.

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sekä nykyteorioita että historiallisempia teoretisointitapoja. Eriteltyä tulevat myös kansalaisyhteiskunnan merkitys yhteiskuntajärjestykselle, kansalaisuus, yhteiskunnalliset liikkeet, sosiaalinen pääoma, globaali kansalaisyhteiskunta ja feministinen teoretisointi kansalaisyhteiskunnasta. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kansalaisyhteiskunnan käsitehistorian päävaiheet ja klassikot sekä kansalaisyhteiskunnan kehityksen keskeiset teoriat. Hänellä on jäsentynyt näkemys kansalaisyhteiskunnan merkityksestä yhteiskunnassa ja käsitteen nykyisistä käyttötavoista. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan ja soveltamaan teorioita.

Lisätietoja

Järjestetään syyslukukaudella.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot sekä erilaiset kirjalliset tehtävät. Kurssi toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmällä ja siinä hyödynnetään myös Moodlea oppimisympäristönä. Tavoitteena on, että luokkahuoneessa on aikaa opettajan ja opiskelijoiden sekä opiskelijoiden keskinäiselle vuorovaikutukselle ja oppimisen yhteisöllisyydelle. Kurssilla opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan ensin itsenäisesti, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhdessä oppitunnilla.
Arviointiperusteet:
Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista. Arviointi perustuu aktiivisuuteen tapaamiskerroilla, itsenäisiin analyysitehtäviin ja kurssin lopputehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen kirjallinen työ annettuihin materiaaleihin pohjautuen.
Arviointiperusteet:
Kirjallinen työ
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus