SOSS3011 Sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisia lähestymistapoja (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija perehtyy opintojaksolla syvemmin valitsemiinsa gradun tekoa tukeviin sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisiin lähestymistapoihin ja laatii näiden pohjalta kirjallisen tehtävän.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti joitakin sosiaalitieteiden keskeisistä teoreettis-metodologisista lähestymistavoista. Opintojakso kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä kriittiseen ajatteluun ja kirjalliseen ilmaisuun.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot tai vastaavat

Oppimateriaalit

Kirjallista työtä varten valitaan kaksi seuraavista teoksista, tai sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa. Suositeltavaa on valita gradutyöskentelyä tukevia teoksia myös listan ulkopuolelta. 


Heritage, J. (1984): Garfinkel ja etnometodologia. Polity

Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage

Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage

Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1998 tai 2008): Basics of Qualitative Research. Sage

Kaidesoja, T., Kankainen, T., Ylikoski, P. (2018). Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). Sage

Kirjallisuus

  • Heritage, J. (1984): Harold Garfinkel ja etnometodologia. Gaudeamus. ISBN 9516626394 nidottu
  • Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage ISBN 9781452242569 nidottu
  • Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage ISBN 0761954295 sidottu, ISBN 0-7619-5430-9 nidottu, ISBN 9781849209946 verkko
  • Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1998 tai 2008): Basics of Qualitative Research. Sage ISBN 0-8039-5939-7 sidottu, ISBN 0-8039-5940-0 nidottu, ISBN 9781452230153 verkko
  • Kaidesoja, T., Kankainen, T., Ylikoski, P. (2018). Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus. ISBN 978-952-495-482-2 nidottu
  • Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). Sage ISBN 9781412960182 nidottu

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjallinen työ
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu kirjalliseen työhön (100%).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen suoritus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus