SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sosiologinen ymmärrys yhteiskunnasta ja sen tutkimisen mahdollistavat tutkimusstrategiat ovat peräisin lähinnä sosiologian klassikoilta. Opintojakson sisältönä on tutustuminen sosiologian perustanlaskijoiden teorioiden erityislaatuun ja omaan tuotantoon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan keskeisten klassikoitten erityislaatua: teorian perusrakenteita, käsitteistöä ja metodologiaa. Opiskelija kykenee tunnistamaan nykyaikaisessa teoreettisessa keskustelussa klassikoiden vaikutuksen sekä omassa tutkimustyössään lähestymään hallitusti empiiristä todellisuutta ja hyödyntämään klassikoita tehdyn tutkimuksen kriittisessä arvioimisessa.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot.

Oppimateriaalit

Opintojakson suoritusmuoto on essee. Esseeaihe/-aiheet päätetään yhdessä tentaattorin kanssa.


Suoritetaan yksi kohdista A-D. Teokset voi lukea myös alkuperäiskielellä.


A: Durkheim, É.: Uskontoelämän alkeismuodot, 1980. Tammi
JA
Durkheim, É.: Sosiaalisesta työnjaosta, 1990. Gaudeamus


B: Marx, K.: Pääoma I, kaikki painokset käyvät


C: Weber, M.: Economy and Society, (kääntäjinä Guenther Roth and Claus Wittich), painos 1978. University of California Press. s. 1-56, 212-299, 302-307, 399-529, 956-1003 (tai Wirtschaft und Gesellschaft, s. 1-30, 122-180, 245-381 ja 551-579)
JA
Weber M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, 1980 ja 1990. WSOY


D: Simmel, G.: Soziologie, 1958. Duncker & Humblot
TAI
The Sociology of Georg Simmel, 1950. Free Press

Kirjallisuus

  • Durkheim, É.: Uskontoelämän alkeismuodot, 1980. Tammi ISBN 9513050610 sidottu
  • Durkheim, É.: Sosiaalisesta työnjaosta, 1990. Gaudeamus ISBN 9516625118 sidottu
  • Marx, K.: Pääoma I, kaikki painokset käyvät ISBN 9789526771038 nidottu, ISBN 978-952-67710-2-1 koko teos, nidottu
  • Weber, M.: Economy and Society, (kääntäjinä Guenther Roth and Claus Wittich), painos 1978. University of California Press. ISBN 0520028244 (Vol 1) ISBN 0-520-03500-3 nidottu (Vol 1) ISBN 0520028244 (Vol 2) 0-520-03500-3 nidottu (Vol 2)
  • Weber M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, 1980 ja 1990. WSOY ISBN 9510092266 sidottu (1980) ISBN 951-0-16486-0 nidottu (1990)
  • Simmel, G.: Soziologie, 1958. Duncker & Humblot
  • The Sociology of Georg Simmel, 1950. Free Press ISBN 0029289203, ISBN 9780029289204

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Essee
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus