SOSM4001 Maisterintutkielmaa tukevat menetelmäharjoitukset (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään valmiuksia sekä laadullisten että määrällisten empiiristen aineistojen analysointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oman tutkielmansa kannalta keskeisen analyysitavan sekä kykenee käsittelemään empiiristä aineistoa suhteessa metodisiin valintoihin ja tutkielman tavoitteisiin.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opetusohjelmissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso koostuu seminaarityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Tarkempi suoritustapa ilmoitetaan opintojakson alussa.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu seminaarityöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta