SAXS051 Sivututkielma (20 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Syventävien opintojen opinnäytteen tekeminen. Aiempaan tutkimukseen perehtyminen, teoreettisen viitekehyksen valitseminen, aineiston kerääminen tai valitseminen ja sen analysoiminen sekä käsittely. Tutkielman kirjoittaminen ja osallistuminen ohjaukseen. Tutkielman laatiminen harjoittaa työelämässä tarvittavia projektinhallinnan, tiedonhankinnan, analysoinnin ja uuden tiedon tuottamisen taitoja sekä kirjallisia raportointitaitoja. Myös oman alan teoreettinen osaaminen kasvaa.

Suoritustavat

Ohjattu itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Tutkielma ja työprosessi.

Osaamistavoitteet

Tutkielman laadittuaan opiskelija osaa
-toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
-etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusalueita
-etsiä ja hyödyntää tutkimusaiheeseensa liittyvää kirjallisuutta ja muuta tietoa
-etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta
-rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset
-muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
-kerätä tai valita aineistoa ja analysoida sitä soveltuvin menetelmin
-kirjoittaa tutkimusraportin ja itse varmistaa, että raportti tekstinä täyttää tieteellisen kielen vaatimukset.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ohjattu itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Tutkielma ja työprosessi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (20 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa

Opetus