PPTT110 MT häiriöt ja psykososiaaliset ongelmat terapeuttisessa työssä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Keskeiset mielenterveyden häiriöt, niiden biopsykososiaalinen perusta, kehitykselliset taustat ja vuorovaikutukselliset ulottuvuudet. Psykiatrinen diagnostiikka. Mielenterveyden häiriöt yksilön, parisuhteen, lasten ja perhekokonaisuuden näkökulmasta. Eri työmenetelmien yhteensovittaminen potilaan ja perheen hoidossa. Työtavat perhe- ja verkostoistunnoissa ja hoitokokouksissa. Avoimen dialogin, opetuksellisten/psykoedukatiivisten ja muiden keskeisten työmenetelmien perusperiaatteet. Mielenterveystyön käytäntöjen kriittinen arvioiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa tuntevansa keskeiset mielenterveyden häiriöt ja niiden psykologisen, sosiaalisen ja biologisen pe- 7 rustan sekä niiden muodostumisen kehityksellisestä ja vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Hän omaa perustiedot psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykososiaalisten ongelmien ilmenemismuodoista ja kehitystaustoista ja niiden erityismerkityksen perheterapiatyössä. Hän tuntee eri perheterapeuttiset lähestymistavat mielenterveyshäiriöiden, lähisuhdeväkivallan ja muiden psykososiaalisten ongelmien hoidossa.

Lisätietoja

Opetusmuodot: Seminaarit, vertaisryhmätyöskentely ja kirjallisuus.

Oppimateriaalit

Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. 

Haarakangas, K. & Seikkula, J. (toim.) (1999). Psykoosi – Uuteen hoitokäytäntöön. Helsinki: Kirjayhtymä. 

Read, J. & Dillon, J. (Ed.)(2013) Models of Madnes - Psychological, Social and Biological Approaches to Psychosis (2nd ed.) Routledge. N.Y. 

Götzsche, P.C. (2014) Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus - Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon (soveltuvin osin). Nörhaven: Sitruuna. 

Suokas-Cunliffe, A. (toim.)(2016) Häpeästä myötätuntoon - Näkökulmia vakaan traumatisoitumiseen. Helsinki: Traumaterapiakeskus. 

Jones, E. & Asen, E. (2000). Systemic couple therapy and depression. London: Karnac. 

Larivaara, P., Lindroos, S. & Heikkilä, T. (toim.) (2009). Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Duodecim. Perheterapia, numero 2/2012: Artikkelit. 

Whitaker, R. (2010). Anatomy of an epidemic. Magic bullets, psychiatric drugs, and the astonishing rise of mental illness in America. New York, NY: Crown. 

Gil, E. (2016). Play in family therapy. Guilford press (2nd edition). 

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.


Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta