OPIV5200 Taidekasvatuksen monialainen opintojakso (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Taidekasvatuksen monialainen oppimiskokonaisuus, johon integroituu eri oppiaineita

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidekasvatuksen monialaisen oppimiskokonaisuuden muussa ympäristössä tai koulukontekstissa

- Osaa toimia rakentavasti ja aloitteellisesti yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä

- Ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan

Lisätietoja

Opintojakso sisältyy EduFutura -moduuliin Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi.

Esitietojen kuvaus

OKL:n opiskelijat, jotka ovat suorittamassa POM-opintojen ydin osakokonaisuudet ja ovat monialaisten oppimiskokonaisuuksien kori 3 vaiheessa tai OKL:n tarjoamaan opintojaksoon tulevat muut opiskelijat: soveltuva taito- ja taideaineiden harrastuneisuus.

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus