OPEA212 Tunne- ja vuorovaikutustaidot opetuksessa (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden oppiminen
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa havainnoida ja tutkia opettajan työtä koulun sosiaalisissa suhteissa
  • ymmärtää itseään vuorovaikuttajana ja osaa asettaa itselleen kehittymistavoitteita tuleviin opintoihin
  • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa
  • tunnistaa ryhmän turvallisuuteen ja koheesioon vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia niiden edistämiseksi

Lisätietoja

Opintojakso on osa liikuntapedagogiikan opiskelijoiden kasvatustieteen perusopintoja

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali sekä:
Gordon, T. 2006. Toimiva koulu. ISBN: 951-627-587-7
Greene, R. 2009. Koulun hukkaamat lapset. Opas haastavasti käyttäytyvien lasten auttamiseksi. ISBN: 978-951-792-391-0
Talvio, M. & Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. ISBN: 978-952-451-736-2

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään opetuksen alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

OPEA212 Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Pienryhmäopetus ja oppimistehtävät

Opetus