OLUM1060 Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla perehdytään monimuotoisten tulkinnan ja tuottamisen taitojen ohjaamiseen digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Kuvaus

 • medialukutaidot ja nettilukutaidot (tekniset perustaidot, tiedonhaun, digitaalisen sisällöntuotannon, jakamisen ja yhteistyön taidot sekä turvataidot)
 • tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa
 • ohjelmointi osana monilukutaidon ohjaamista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on muodostanut käsityksen medialukutaidoista ja nettilukutaidoista osana monilukutaitoa ja ymmärtää, millaisia tulkinnan ja tuottamisen taitoja verkossa tarvitaan
 • osaa ohjata ja tukea monimuotoisten ja multimodaalisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä eriyttää näiden taitojen opetusta
 • ymmärtää ohjelmoinnillisen ajattelun perusteet ja on saanut valmiuksia hyödyntää ohjelmointia monilukutaidon kehittämisessä.

Lisätietoja

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op).

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Harmanen, M. & Hartikainen, M. (toim.) (2019). Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019:2. Helsinki: Opetushallitus.
 • Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L. & Leppänen, P.H.T. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 206–221). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Kiili, C. & Laurinen, L. (toim.) (2018). Monilukutaidon mestariksi – Opettaja nettilukemisen ohjaajana. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. Kummi 18. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Sirén, M. & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin – Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta