OLUM1030 Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien ja vaikeuksien tunnistamiseen, arviointiin, kehityksen seurantaan sekä oppimisen tukemiseen.

Kuvaus

 • oppiminen ja oppimisen vaikeudet
 • luku- ja kirjoitustaitojen kehittyminen
 • lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet
 • taitojen arviointi ja tuen suunnittelu
 • oppimisen esteettömyys ja tuki

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tietoinen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta
 • ymmärtää luku- ja kirjoitustaitojen kehityksen jatkumon hierarkkisen luonteen ja erityispiirteet suomen kielessä
 • osaa tunnistaa ja arvioida lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia ja taitoja
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti kohdennettua tukea sekä seurata ja arvioida tuen vaikuttavuutta.

Lisätietoja

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op).

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M-K. & Siiskonen, T. (toim.) (2019). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) (2014). Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Takala. M. & Kairaluoma, L. (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen. Helsinki: Gaudeamus.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus