OLUM1020 Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla syvennytään luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamisen erityispiirteisiin opiskelijan suuntautumisen mukaisella kasvatus- ja koulutusasteella.

Kuvaus

 • tekstien tulkinnan ja tuottamisen ohjaaminen, palaute ja arviointi
 • tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa
 • lasten- ja nuortenkirjallisuus, draamalliset työtavat ja sanataide
 • kielitietoinen opetus ja monikielisyyden tukeminen
 • oppimisen ja motivaation tukeminen heterogeenisessä ryhmässä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa ohjata luku- ja kirjoitusvalmiuksien tai -taitojen kehitystä
 • on kehittänyt monilukutaidon (monimuotoisten, multimodaalisten, puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin) ohjaamisen taitojaan
 • on tutustunut lasten- ja nuortenkirjallisuuteen sekä sanataiteen ja draaman käsitteeseen
 • ymmärtää oppijoita innostavien tekstien ja oppimisympäristöjen sekä lukemiseen sitoutumisen merkityksen luku- ja kirjoitustaitojen harjoittelussa ja ohjaamisessa
 • on saanut valmiuksia vastata oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin luku- ja kirjoitustaitojen oppimisessa sekä valmiuksia tukea kaikkien oppijoiden suomen kielen oppimista ja monikielisyyttä.

Lisätietoja

Tällä opintojaksolla opiskelija valitsee seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista yhden:

 1. varhaiskasvatus ja esiopetus (5 op)
 2. vuosiluokat 1–6 (5 op)
 3. vuosiluokat 7–9, lukio ja ammatillinen koulutus (5 op)


Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso on toinen osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulia (25 op), joka koostuu yhteensä viidestä opintojaksosta.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltavaksi Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut -opintojakso (5 op).

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

 • Varhaiskasvatus ja esiopetus: Aerila & Kauppinen (2019), Mustola & Koivula (2018), Niemitalo-Haapola ym. (2020), Siiskonen ym. (2014), Vaarala ym. (2016)
 • Vuosiluokat 1–6: Aerila & Kauppinen (2019), Hankala ym. (2015), Harmanen & Hartikainen (2019), Lerkkanen (2018), Vaarala ym. (2016)
 • Vuosiluokat 7–9, lukio ja ammatillinen koulutus: Aerila & Kauppinen (2019), Hankala ym. (2015), Määttä ym. (2014), Vaarala ym. (2016)

Kirjallisuus

 • Aerila, J. & Kauppinen, M. (2019). Sytytä lukukipinä – Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Hankala, M., Harjunen, E., Kauppinen, M., Kulju, P., Pentikäinen, J., & Routarinne, S. (2015). Tutkimuksesta tukea kirjoittamisen opettamiseen. Teoksessa E. Harjunen (toim.) Tekstit puntarissa: ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. (s. 73–84). Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.
 • Harmanen, M. & Hartikainen, M. (toim.). (2019). Monilukutaitoa oppimassa. Helsinki: Opetushallitus.
 • Lerkkanen, M-K. (2018). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. 1.–4. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Mustola, M. & Koivula, M. (2018). Monilukutaito. Teoksessa M. Koivula, A. Siippainen & P. Eerola-Pennanen (toim.), Valloittava varhaiskasvatus – oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia, 2. painos (s. 314–322). Tampere: Vastapaino.
 • Määttä, S., Kiiveri, L. & Kairaluoma, L. (toim.) (2014). Otetta opintoihin. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020). Lapsen kielenkehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) (2014). Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. (2016). Tilanne päällä! – Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus