OLUM1010 Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tällä opintojaksolla tarkastellaan luku- ja kirjoitustaitojen kehityksen jatkumoa oppimisen tukemisen ja opetuksen kehittämisen näkökulmista.

Kuvaus

 • luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumo
 • monilukutaito, kielitietoisuus ja laaja tekstikäsitys
 • tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa
 • kehittävä ja kannustava formatiivinen arviointi
 • oppimismotivaatio ja motivaation tukeminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumoa tutkimustiedon sekä eri kasvatus- ja koulutusasteiden opetussuunnitelmien pohjalta
 • ymmärtää monilukutaidon, kielitietoisen toimintakulttuurin ja tiedonalojen tekstitaitojen merkityksen opetussuunnitelmissa sekä käytännön opetustyössä
 • ymmärtää laajan tekstikäsityksen ja oppijoiden tekstimaailman merkityksen osana monilukutaitoa
 • on tutustunut erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin tukea luku- ja kirjoitustaitojen yksilöllistä kehitystä ja motivaatiota
 • on perehtynyt kehittävään ja kannustavaan formatiiviseen arviointiin.

Lisätietoja

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso on ensimmäinen osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulia (25 op), joka koostuu yhteensä viidestä opintojaksosta.

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Luostarinen, A. & Nieminen, J. H. (2019). Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Luukka, M-R. (2019). Tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Teoksessa M. Harmanen & M. Hartikainen (toim.), Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019: 2. (s. 33–39). Helsinki: Opetushallitus.
 • Salmela-Aro, K. (toim.) (2018). Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Nurmi, J.-E. (2013). Motivaation merkitys oppimisessa. Kasvatus, 44(5), 548–554.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus