OKLS3339 Osaaminen ja asiantuntijuus: opetusharjoittelu 3 ulkomailla (ped) (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Opetuksen ja oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus, arviointi ja palautteen anto
  • Ilmiöpohjainen ja eheyttävä opetus
  • Oppimisen tuki ja oppilashuolto
  • Koulun toiminta- ja arviointikulttuuri
  • Opetus monikulttuurisessa ja- kielisessä ympäristössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia
  • ohjata, tukea ja reflektoida erilaisia oppimisprosesseja
  • arvioida oppimista ja antaa siitä palautetta
  • havainnoida ja eritellä koulun toimintakulttuurin piirteitä.

Lisätietoja

Vain luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille. 

Esitietojen kuvaus

OH1 ja OH2

Oppimateriaalit

Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. (sivut 61-98) Saatavissa: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978

Eskelä-Haapanen, S., Hannula, M. & Lepola, M. 2015. Puhe pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Luostarinen, A. & Nieminen, J. 2019. Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (sivut 165-277)

Liinamaa, L., Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2017. Repullinen vinkkejä – Opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Otavan Opisto. Saatavissa: https://www.monialaiset.fi/

Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus: Helsinki. Saatavilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Lerkkanen, M.-K., & Siiskonen, T. (Eds.). (2019). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Cummins, J. (2017). Multilingualism in Classroom Instruction: “I think it’s helping my brain grow”. Scottish Languages Review & Digest, 5. https://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/slr/issues/33/33-00%20CompleteIssue.pdf#page=9

Lehtonen, H. (2018). Monikielisyys näkyväksi. Audiovisuaalinen tuotos, Kasvatus ja koulutus. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=EgVwtEZahEY&t=1412s (Soveltavin osin)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetusharjoitteluun (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta