OKLA4300 Kandidaatintutkielma ja seminaari (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma, tieteellinen viestintä ja kielenhuolto, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi, vertaisarviointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
  • hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
  • toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Esitietojen kuvaus

KTKA2010 ja KTKA2020

Oppimateriaalit

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Muu lukuvuosittain opetuksen yhteydessä tarkennettava materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja kandidaatintutkielman hyväksytty suorittaminen. Kandidaatintutkielman arvioinnissa käytetään yhteisiä arviointiperusteita.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta