OHJA3000 Verkostoharjoittelu (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdytään opinto-ohjaajan toimintaympäristöihin ja muihin ohjauksen konteksteihin. Lisäksi opiskelija rakentaa omaa ohjauksen monialaista verkostoa.


Sisältö 

Verkostoharjoittelu 


Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista, verkosto-osaamista ja yhteiskuntaosaamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • on laajentanut monialaisia ja moniammatillisia yhteistyöverkostojaan ja selkiyttänyt omaa rooliaan eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • tuntee eri oppilaitosmuotojen opinto-ohjauksen erityispiirteitä ja eri ohjaustoimijoiden tarjoamia ohjauspalveluja.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista

  • Opiskelijalla on kykyä käydä keskustelua ohjauksesta. 

Verkosto-osaaminen

  • Opiskelija kykenee luomaan tarkoituksenmukaisia ohjauksen yhteistyöverkostoja. 

Yhteiskuntaosaaminen

  • Opiskelija tuntee ohjausta määrittävän lainsäädännön ja asiakirjat sekä kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä.
  • Opiskelija tuntee eri oppilaitosmuotojen opinto-ohjauksen erityispiirteet ja eri ohjaustoimijoiden tarjoamia ohjauspalveluja. 

Oppimateriaalit

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan verkostoharjoitteluna sekä itsenäisenä työskentelynä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (8 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus