OHJA1800 Ohjaajan ammatillinen kehittyminen ja tutkiva työote (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Tämän opintojakson tarkoituksen on että opiskelija asettaa itselleen opinto-ohjaajan koulutukseen ja ohjaajan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi opiskelija reflektoi osaamisensa kehittymistä ja rakentaa yhteisöllistä tietoa erilaisissa koulutuksen aikaisissa vertaisryhmissä. Opintojen päätteeksi opiskelija arvioi koulutuksen aikana saavuttamansa osaamista ja ohjausasiantuntijuuttaan.


Sisältö 

Henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämistarpeet 

Oman ammatillisen identiteetin tunnistaminen ja kehittäminen

Ohjausasiantuntijuuden reflektiivinen tarkastelu työelämän näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää reflektio-osaamista, ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää ja arvioida opiskeluprosessiaan ja ohjausasiantuntijuuttaan
  • tunnistaa vahvuutensa ja kehittämistarpeensa oppijana ja ohjaajana sekä osaa tehdä ne näkyviksi
  • osaa tarkastella ohjaustyötä eri näkökulmista ja kehittää sitä.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Reflektio-osaaminen

  • Opiskelija tunnistaa ja arvioi kriittisesti omia ohjaajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan.
  • Opiskelija osaa arvioida oman toimintansa ja ajattelunsa eettisiä lähtökohtia sekä oman osaamisen ja ammatillisen identiteetin kehittymistä.
  • Opiskelija tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja sen rajat. 

Oppimateriaalit

Buber, M. 1947. Between Man and Man. Routledge (e-kirja) 

Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY. 

Mattila, K-P. 2008. Arvostava kohtaaminen - Arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä. Jyväskylä: PSkustannus 

Mc Leod, J. 2013. An introduction to counselling (Chapter 24, Being and becoming a counsellor). 5th ed. Maidenhead: Open University Press. (ebrary-kokoelma) 

Mezirow, J. 1995. Uudistava oppiminen – kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin Yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn. 

Opetus