OHJA1700 Ohjauksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Tämän opintojakson tarkoituksen on tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan ohjaajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajatteluja toimintamallejaan. Lisäksi tarkastellaan oman toiminnan ja ajattelun eettisiä ja filosofisia lähtökohtia sekä opitaan arvioimaan oman osaamisen ja ammatillisen identiteetin kehittymistä. Opiskelija tunnistaa ohjaustyön eettisen olemuksen, perehtyy ohjausalan ammattieettisiin periaatteisiin ja kykenee tekemään valintatilanteessa itsenäisesti eettisesti perusteltuja ratkaisuja. 


Sisällöt 

Henkilökohtaisten arvojen, ihmiskäsityksen ja eettisyyden tunnistaminen 

Ohjaukseen liittyvien eettisten kysymysten tunnistaminen

Ohjausfilosofia

Ohjausalan yleiset ja opinto-ohjaajan erityiset ammattieettiset periaatteet

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää reflektio-osaamista. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa omat arvonsa, ihmiskäsityksensä ja eettisyytensä
  • osaa tarkastella kriittisesti toimintaansa ohjaajana ja tiedostaa, millainen yhteys hänen arvoillaan, ihmiskäsityksellään ja eettisellä ajattelullaan on ohjausorientaatioon
  • tuntee ohjausalan yleiset ammattieettiset periaatteet
  • toteuttaa toiminnassaan ohjauksen ammattieettisiä periaatteita.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Reflektio-osaaminen

  • Opiskelija tunnistaa ja kriittisesti arvioi omaan ohjaajuuteensa ja ohjaukseen liittyviä peruskäsityksiä, arvoja ja asenteita.
  • Opiskelija tiedostaa ja kykenee perustelemaan ohjausfilosofiansa.
  • Opiskelija tiedostaa ihmiskäsityksensä, eettisen ajattelunsa, arvopäämääriensä ja näiden keskinäisten suhteiden vaikutuksen toimintaansa ohjaajana.

Oppimateriaalit

Bond, T. 2000. Standards and ethics for counselling in action. London: Sage. (ebrary kokoelma).

IAEVG [International Association for Educational and Vocational Guidance]. (2017). IAEVG Ethical Guidelines. http://iaevg.net/wp-content/uploads/IAEVG-EthicsNAFeb2018Final.pdf 

MacIntyre, A. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Helsinki: Gaudeamus. 

Sire, J. W. 2004. Naming the elephant: worldview as a concept. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn
Suorituskieli:
suomi

Opetus