OHJA1600 Ohjauksen kehittäminen ja tulevaisuusajattelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Tällä opintojaksolla perehdytään ohjauksen arviointiin ja kehittämiseen eri toimintaympäristöissä. Lisäksi perehdytään tulevaisuusajatteluun osana opinto- ja uraohjausta sekä vahvistetaan valmiuksia toteuttaa tulevaisuusohjausta Opintojakson osaamiset Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista, yhteiskuntaosaamista ja kehittämisosaamista.


Sisältö 

Ohjauksen arviointi ja kehittäminen 

Tulevaisuusajattelu osana opinto- ja uraohjausta

Tulevaisuusohjauksen tietoperustan ja työvälineiden hyödyntäminen ohjauksessa

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista, yhteiskuntaosaamista ja kehittämisosaamista. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • kykenee arvioimaan ja kehittämään ohjaustoimintaansa omassa työyhteisössään ja verkostoissaan
  • tunnistaa erilaisia tapoja arvioida ohjausta ja osaa tehdä näkyväksi ohjauksen merkityksen
  • osaa yhdistää tulevaisuusajattelun osaksi ohjausta
  • kykenee hyödyntämään työssäsi tulevaisuusohjauksen tietoperustaa ja työvälineitä sekä tukemaan ohjattavaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisessa ja analysoinnissa sekä päätöksenteossa.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista

  • Opiskelija osaa käydä ohjaukseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua. 

Yhteiskuntaosaaminen

  • Opiskelija osaa hyödyntää ja arvioida tulevaisuutta koskevaa ennakointitietoa. 

Kehittämisosaaminen

  • Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan ja kehittämään ohjausta omassa työyhteisössään ja ohjausverkostoissaan.
  • Opiskelija tunnistaa tapoja arvioida ohjausta ja tehdä näkyväksi ohjauksen merkitystä erilaisissa ohjauskonteksteissa. 

Oppimateriaalit

Ahvenainen, M., Korento, K., Ollila, J., Jokinen, L., Lehtinen, N. & Ahtinen, J. (2014) Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 

Ahvenainen, M., Heikkilä, K., Jokinen, L., Miettinen, S., Ollila, J., Pietikäinen, N. & Vuorisalo, K. (2017) Tulevaisuus – Paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 

ELGPN [European Lifelong Guidance Policy Network]. (2015). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille. Yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle. ELGPN Tools No. 6. Jyväskylän yliopisto.

Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023: ELO-foorumi. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:34. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-536-8 

Oksanen, Kaisa (2017) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa. ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13a/2017 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn. 

Opetus